BI-THẦU-DENNY NGUYỄN | HMN-QUÝT-NHẤT vs HÀO-98-HUY |