GameTV vs Hà Nội (4vs4) | máy GameTV | Ngày 19/10/2014. BL: Tuấn Tiền Tỉ

Bình luận