[Chung Kết 2vs2 Shang] Tiểu Thủy Ngư, Đỗ Thánh vs Chim Sẻ Đi Nắng, BiBi

Bình luận