[Chung Kết 2vs2 Shang] Chim Sẻ Đi Nắng, BiBi vs Tiểu Thủy Ngư, Đỗ Thánh

Bình luận