Cam Quýt, Xuân Thứ vs Tiểu Màn Thầu, Tý ngày 8/11/2018 || BLV: Trường Paris

Bình luận