2vs2 - VaneLove, Cam Quýt vs BiBi, Đức Anh ngày 22/10/2018 || BLV: V_Linda

Bình luận