2vs2 - Cam Quýt, Xuân Thứ vs ChipBoy, U98 ngày 29/10/2018

Bình luận