2vs2 Assyrian - VaneLove, Xuân Thứ vs Yugi, Hoàng CN ngày 2/7/2018 || BLV: Thần Hoa

Bình luận