Xuân Thứ . Nam SC vs Mạnh Hào , B,P,Nam | Xuân Thứ , Nam Sociu vs Mạnh Hào , Bùi Phương Nam |