Xuân Thứ , Kỳ BN vs Mạnh Hào , Bùi Phương Nam | Xuân Thứ , Kỳ BN vs Mạnh Hào , Bùi Phương Nam |