VaneLove, Tý vs BiBi, Dương Còi ngày 17-04-2019 | VaneLove, Tý vs BiBi, Dương Còi |