Xuân Thứ , Kỳ BN vs Tú Xuất , Tịnh Văn | Xuân Thứ , Kỳ BN vs Tú Xuất, Tịnh Văn |