Xuân Thứ, VaneLove vs Hoàng Mai Nhi, XM | Xuân Thứ, VaneLove vs Hoàng Mai Nhi, Xi Măng |