Hà Nội vs Thái Bình | VaneLove, TiTi vs Hồng Anh, Dương Đại Vĩnh |