Game thủ: No1

Thông tin game thủ

Game thủ No1

Sinh ngày:

Quê:

Là đội trưởng team GameTV

Sở trường: Đánh chém

Game thủ: No1