Mật khẩu mới đăng nhập bao gồm cả chữ và số, và khác mật khẩu đăng nhập.
Nếu lần đầu đặt mật khẩu thì để trống mật khẩu cũ.

- Mã pin mới bao gồm cả chữ và số, và khác mật khẩu đăng nhập.
- Xác nhận qua số điện thoại đã đăng ký.

Bạn hãy nhập ID của người bạn muốn chuyển Fcoin sau đó nhập mã pin để thực hiện giao dịch!

ID Người gửi Thông báo Ngày giờ
   

  Assyrian

  Tin mới

  Solo
  Tutj vs Khủng Long | Ngày 23-4-2013, máy Tutj |
  Solo
  VaneLove vs Bianxin | Ngày 6-5-2013, BL: V_Mun |
  Solo
  Assyrian
  Dinosaur vs Khủng Long | Ngày 13-5-2013 |
  Solo
  Linda vs Destiny | Ngày 15-5-2013 |
  Assyrian
  Chimsedinang vs Khủng Long | Ngày 15-5-2013 |