Mật khẩu mới đăng nhập bao gồm cả chữ và số, và khác mật khẩu đăng nhập.
Nếu lần đầu đặt mật khẩu thì để trống mật khẩu cũ.

- Mã pin mới bao gồm cả chữ và số, và khác mật khẩu đăng nhập.
- Xác nhận qua số điện thoại đã đăng ký.

Bạn hãy nhập ID của người bạn muốn chuyển Fcoin sau đó nhập mã pin để thực hiện giao dịch!

ID Người gửi Thông báo Ngày giờ
   

  AOE

  Tin mới

  Solo
  Cam Quýt vs HeHe || BLV: V_LINDA
  Video AOE 2 vs 2
  VaneLove, Xi Măng vs HeHe, Yugi || BLV: V_NHÃ
  Assyrian
  VaneLove vs Yugi
  Video AOE 2 vs 2
  BiBi, Dương Còi vs VaneLove, Xi Măng || BLV: BBC
  Video AOE 2 vs 2
  VaneLove, Xi Măng vs BiBi, Dương Còi || BLV: V_LINDA
  Solo
  VaneLove vs Hồng Anh || BLV: V_AKIHO
  Video AOE 4 vs 4
  Hà Nội vs GameTV || BLV: V_LINDA